INDYWIDUALNE ZAJĘCIA

PEDAGOGICZNE DLA DZIECI

ZAJĘCIA W DOMU

Zapoznaj się z ofertą

Zajęcia z dzieckiem przeprowadzimy także
u Ciebie w domu!

Polecamy


Polskie Towarzystwo DysleksjiDysleksja. Co to znaczy?

Definicja dysleksji rozwojowej sformułowana przez prestiżowe amerykańskie stowarzyszenie The Orton Dyslexia Society brzmi:

Dysleksja jest jednym z wielu różnych trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym, uwarunkowanym konstytucjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami w dokonywaniu pojedynczych słów, co najczęściej odzwierciedla niewystarczające zdolności przetwarzania fonologicznego.

Trudności w dekodowaniu pojedynczych słów są zazwyczaj niewspółmierne do wieku życia oraz innych zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych; nie są one wynikiem ogólnego zaburzenia rozwoju ani zaburzeń sensorycznych.

Dysleksja manifestuje się różnorodnymi trudnościami w odniesieniu do różnych form komunikacji językowej, często oprócz trudności w czytaniu dodatkowo pojawiają się poważne trudności w opanowywaniu sprawności w zakresie czynności pisania i poprawnej pisowni.

Tak więc jako przyczyny dysleksji najczęściej podaje się zaburzenia w rozwoju poszczególnych funkcji percepcyjno-motorycznych:

 • Funkcji wzrokowych;
 • Funkcji słuchowych;
 • Rozwoju ruchu;
 • Procesu lateralizacji.

Zobacz film


TYPY DYSLEKSJI

U dzieci z dysleksją zazwyczaj stwierdza się zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej oraz integracji percepcyjno-motorycznej.

Prof. Marta Bogdanowicz wyróżnia następujące typy dysleksji:

 • dysleksja typu wzrokowego, u której podłoża leżą zaburzenia percepcji i pamięci wzrokowej powiązane z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i ruchowo–przestrzennej;
 • dysleksja typu słuchowego uwarunkowana zaburzeniami percepcji i pamięci słuchowej dźwięków mowy, najczęściej powiązana z zaburzeniami funkcji językowych;
 • dysleksja integracyjna, kiedy to poszczególne funkcje nie wykazują zakłóceń, natomiast zaburzona jest koordynacja, czyli występują zaburzenia integracji percepcyjno-motorycznej;
 • dysleksja typu mieszanego, gdy występują jednocześnie zaburzenia w percepcji i pamięci słuchowej, pamięci i percepcji wzrokowej, wyobraźni przestrzennej;
 • dysleksja wizualna, gdy występuje nieład tzw. nieporządek. W dysleksji mogą wystąpić zaburzenia mowy, uwagi, koncentracji i pamięci. Pierwotną przyczynę dysleksji rozwojowej wielu badaczy upatruje w zakłóceniach pracy OUN (ośrodkowego układu nerwowego). Nie wyklucza się również roli czynnika genetycznego.

Odmiany dysleksji:

 • dysleksja – terminem stosowanym także w węższym znaczeniu, do specyficznych trudności w czytaniu;
 • dysortografia – specyficzne trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych, mimo znania zasad poprawnej pisowni;
 • dysgrafia – zniekształcenia strony graficznej pisma – brzydkie, niekaligraficzne pismo;
 • dyskalkulia – specyficzne trudności w rozwiązywaniu najprostszych nawet zadań matematycznych, np. trudności w dodawaniu czy mnożeniu.

Gabinet Terapii Pedagogicznej we Włocławku | indywidualne zajęcia pedagogiczne dla dzieci, także w domu.

Centrum Szkoleń i Kursów NOEZA

tel. 535 48 47 47